Curacao

OM blijft alert op omkoping in aanloop naar de verkiezingen

WILLEMSTAD – Op dit moment is op Curaçao de aanloop naar de verkiezingen van 30 september 2016 in volle gang. Het is overbodig om te zeggen dat een zuivere uitkomst van een verkiezing van essentieel belang in onze democratische samenleving.
Een zuivere uitkomst van verkiezingen wordt alleen verkregen als een ieder vrij is te stemmen op de partij van zijn keuze en deze stem voor zichzelf mag houden. Zodra mensen zich laten omkopen in ruil voor het uitbrengen van hun stem op een bepaalde politieke partij op politiek persoon is geen sprake meer van vrije verkiezingen.
Omkoping bij kiesrecht is strafbaar gesteld in artikel 2:44 van het Wetboek van Strafrecht. Recent is de strafbaarstelling verhoogd naar een gevangenisstraf van twee jaar. Tevens is het mogelijk dat iemand die veroordeeld wordt voor omkoping wordt ontzet uit bepaalde rechten. Dat kan inhouden dat een veroordeelde niet meer mag stemmen dan wel dat hij zich niet meer verkiesbaar mag stellen.
Wanneer is sprake van omkoping conform het Wetboek van Strafrecht?
Voor de voltooiing van dit delict is het voldoende dat partijen overeenstemming bereiken over het niet of op een bepaalde wijze stemmen door een gift of een belofte te accepteren. Als het ware sluiten mensen met elkaar (mondeling) een contract af.
Zowel degene die de gift of belofte doet als degene die het aanbod accepteert zijn strafbaar. Dat daarna de gift of belofte niet wordt ingelost dan wel dat er toch anders wordt gestemd, maakt niet uit. Het gaat ook om het moment van de overeenkomst.
Ook een poging tot omkoping is strafbaar. Daarvan is sprake als een gift of een belofte wordt aangeboden, maar de andere partij niet mee wenst te werken. Er dient al een beging van uitvoering te zijn.
Zowel bij het voltooide delict als bij de poging moet sprake zijn van een individuele ‘bevoordeling’ van de kiezer of gemachtigde.
Het Openbaar Ministerie wil nogmaals wijzen op het feit dat het verboden is om een kiezers om te kopen. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao zal gedurende de periode naar de verkiezingen van 30 september extra oplettend zijn op signalen van omkoping en deze signalen onderzoeken.+

Leave a Reply